Detta vill Kristianstads kommunister

Våra hjärtefrågor inför kommunvalet.

2018-08-12

För ett rättvist Kristianstad och en rättvis värld!
Sverige ska vara ett gott land att leva i för alla. För att detta skall vara möjligt krävs det att demokratins tankar får blomma upp på arbetsplatserna. På 2000-talet kan vi inte fortsätta att låta ett fåtals vinstkrav bestämma över alla oss som arbetar. 2000-talet skall tillhöra de som arbetar.
Trygghet i samhället – Trygghet på jobben
Arbete åt alla
• Dela på jobben – 30-timmarsvecka med full lön nu
• Sänk pensionsåldern - inför en pension att leva på
• Förbjud bemanningsföretag, tillåt endast fasta jobb
• Arbetsförmedlingen ska själv ordna arbetsmarknads/yrkesutbildning – inga vinstdrivande utbildningar. Utveckla lärlingsutbildning/praktik.
• Arbetarlön till fackliga företrädare – ingen koppling till partipolitik
Bostad åt alla
• Bygg bort bostadskön med kommunala byggbolag
• Bostad är en rättighet – inte en handelsvara. Stoppa utförsäljning av allmännyttans bostäder, gör AB Kristianstadsbyggen icke-vinstdrivande. Kommunen ska betala tillbaka de 30 miljoner de har tagit från ABK, så kan hyrorna sänkas.
• Upprustning/nysatsning på samhällsservice och fritidsaktiviteter i våra bostadsområden. Idrott och kultur åt alla. Kvarterspoliser i alla stadsdelar och basorter.
Vård och omsorg likvärdig för alla
• Förbättra villkoren för alla som arbetar inom vård och omsorg, anställ mer personal, höj lönerna, förkorta arbetstiden och inför demokrati på arbetsplatserna
• Låt allmännyttan driva all verksamhet inom vård och omsorg, dvs. avskaffa dagens vinstdrivande företag
Likvärdig, rättvis skola för alla
• Förstatliga skolorna så att det blir en likvärdigt utbildning i hela kommunen och i hela landet
• Förbjud friskolor och privata utbildare
• Rättvisa lärarlöner
Ett land för alla
• Återinför gränskontrollerna. Stoppa inflödet av vapen och narkotika. Sverige ut ur EU
• Militär alliansfrihet – värnpliktsförsvar
• Ekonomisk demokrati. Avskaffa marknadsekonomin
Ta pengarna där de finns.
• Sänk skatten för oss med låg inkomst – ta istället från storföretag, banker och de rika.
• Stopp för fallskärmar till de styrande – arbetarlön till politikerna.
• Skär ner byråkratin

Ett rött, okorrumperat parti
I Kristianstads kommun finns idag ingen opposition. Alla partier, även SD och Vänsterpartiet, har varit med på att ta ut extra avgifter på Kristianstadsbyggens hyresgäster (30 miljoner) och elkunder (20 miljoner). Istället för att begära pengar från regeringen för de extra utgifter som flyktingomhändertagandet orsakat. Politikerna har lagt ner Österängsbadet samtidigt har de rika fått så stora skattesänkningar, att de kan bygga en egen pool hemma. Alla partierna i kommunfullmäktige har godtagit en överenskommelse, kallad Handslaget., enligt vilken Rådhuset byggdes om för en halv miljard. Dom tog in Skanskas dotterföretag Coor, till att sköta driften, istället för att ha egen personal. Med följd att kommunen betalade 34750 kr i hyra för en julgran. Kanske visar detta slöseri med andras pengar, våra skattepengar, att det behövs ett arbetarparti i fullmäktige.
I omsorgen genomförde politikerna och förvaltningen en modell för heltid, Kristianstadsmodellen, utan att fråga personalen. Bristen på inflytande över schema, underbemanning, fler arbetspass och resurspass på okända enheter har medfört uppsägningar och ökat arbetsbördan och därmed sjuktalen bland de som är kvar. Men politikerna slår sig för bröstet och säger att äntligen går omsorgsbudgeten plus. Visst behövs det vanligt folk i kommunfullmäktige?
En röst på Kommunistiska Partiet är en röst för ett mänskligare och rättvisare Sverige. ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, så sammanfattade Karl Marx kommunismens tankar. De står sig än idag!
Arbete åt alla
”Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet” står det i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
I juni 2007 hade Kristianstad 1817 personer i arbetslöshet eller arbetsmarknadsprogram, i juni 2010 fanns det 3926 arbetslösa, 2014 fanns det 4434 arbetslösa Kristianstadsbor. 2018: 4107 människor som förvägras en egen inkomst.
Det finns stora behov av fler händer inom barn och äldreomsorgen och på våra skolor, det behöver byggas bostäder. Det finns samtidigt många som blir sjuka av att jobba för mycket. Vi vill fördela jobben och släppa in ungdomarna och nyanlända på arbetsmarknaden.
• Lagstifta om sextimmars arbetsdag (30-timmarsvecka) med full lön
• Sänk pensionsåldern
• Anställ inom vård, omsorg och skola
• Bygg bostäder med kommunalt byggbolag (inte fler affärer)

• Stoppa utförsäkring av sjuka och arbetslösa
• Sjukdom och arbetslöshet ska ge 90 % av tidigare inkomst
• Arbetslösa ska ha yrkesutbildningar och beredskapsarbete med avtalsenlig lön istället för socialbidrag.

Politikerna har valt att låta de svenska företagen fortsätta att föra ut pengar ur landet och spekulera utomlands. Pengar som jobbats ihop i Sverige och som istället kunde använts till utbyggnad av välfärden med fler jobb och högre löner. Mer i börsen till de många människorna i Sverige skapar efterfrågan på tjänster och produkter, vilket i sin tur ger nya jobb och bättre välfärd. På vinsternas bekostnad.
• Stoppa kapitalutförsel. Förstatliga bankerna
• Förstatliga företag som flyttar jobben utomlands
• Fasta anställningar istället för timanställningar och förbjud bemanningsföretag
• Stopp för delade turer - rätt till sammanhållen heltid för de som vill
• Höjda arbetarlöner – mest till de som har minst.
• Arbeten inom Sverige, även inom jordbruk, åkerier och byggen, ska gå till svenska invånare först, till avtalsenlig lön. Så länge det finns arbetslösa – inga arbetstillstånd för andra länders invånare

EU-inträdet har gett en del samvetslösa företag möjlighet att ta hit underbetald arbetskraft. Vi motsätter oss svenska företags utnyttjande av utländska arbetare till skitlöner. I Sverige ska svenska löner betalas till alla.
• Lika lön för lika arbete i Sverige.
EU:s regler gynnar storföretagen på övrigas bekostnad. Sverige betalar många miljarder till EU.
• Sverige ut ur EU
• Inför gränskontroller för både personer, kapital och varor
Vi vill att Kristianstads kommun bara ska anlita företag som betalar sina anställda skäliga löner. Vid upphandlingar ska kommunen kräva kollektivavtal.
• Svenska kollektivavtalslöner för alla kommunens entreprenörer
Kommunens anställda ska ha en skälig lön efter yrke. Tyvärr har facken gått med på olika löner för samma arbete. Löner bestämda av chefen gör att anställda inte vågar säga sin mening. Vi vill arbeta för ett rättvist och solidariskt lönesystem.
• Slopa de individuella lönesystemen
• Lika lön för lika arbete
Bra pensioner istället för rika spekulanter
Många av kommunens anställda är lågavlönade. Speciellt kvinnor får låg pension med det nya pensionssystemet, som bara ger hälften av lönen. Inte heller tar det nya systemet hänsyn till att många kvinnor går ner i arbetstid under barnens uppväxt, vilket det gamla ATP-systemet gjorde. ATP avskaffades i en överenskommelse mellan socialdemokraterna och de borgerliga under 1990-talet. Istället har pensionskapitalet satsats på dansen kring börskalven, med följd att pensionerna sjunkit. Pensionsåldern höjs, när Sverige aldrig varit rikare.
Alla människor har rätt att gå i pension med hälsa och livsglädje i behåll. Den ständigt ökade produktiviteten i Sverige gör det möjligt med bra pensioner åt alla. För trygghet efter avklarat arbetsliv kräver Kommunistiska Partiet:
• Sänk pensionsåldern
• 15 000 kr/mån ut till alla pensionärer
• Avskaffa pensionsbromsen

• Gör om pensionssystemet – använd pensionspengarna till samhällsnyttiga investeringar istället för till spekulation på börsen
Skola åt alla
Skolan i Kristianstad fattas, enligt Lärarförbundet, resurser. Speciellt i områden med många nyanlända. Fler vuxna måste anställas, så att alla barn får en bra utbildning.
• Förstatliga skolorna så att det blir en likvärdig utbildning i hela landet
• Öka antalet pedagoger för att minska klasser och barngrupper, speciellt i områden med många nyanlända. På statens bekostnad
• Bygg ut elevhälsan
Friskolorna kostar enligt Skolverket 25000 mer per barn och år än den kommunala skolan.
• Förbjud friskolor och privata utbildare
• Återupprätta en gemensam skola för alla i statlig regi
De senaste 20 årens sparande i välfärden och sänkta skatter för företag och höginkomsttagare, har gjort att 200 000 jobb har försvunnit i välfärden. Många familjer har blivit av med sin försörjning. Arbetslöshet och trångboddhet är ingen bra miljö för barn att växa upp i.
• Fördela mer resurser till de kommunala skolor som har störst behov.
Rätten till vuxenutbildning ska inte vara beroende av plånbokens tjocklek.
• Återupprätta gratis vuxenutbildning och yrkesutbildning - återinför studiestöd på A-kassenivå för vuxna
Även de minsta barnen har drabbats av politikernas framfart. Det behövs istället mer personal för att ge våra barn en trygg barndom. På tjugo år har socialdemokrater och borgerliga politiker ökat antalet barn per anställd från 4 till 6 barn.
• Mer personal per barn på förskolorna.
• Utöka maximala antalet timmar för barn till arbetslösa och föräldralediga att kunna delta på förskolan.
Omsorg åt alla
Omsorgsnämndens politiker i Kristianstads kommun vill skapa heltidstjänster och slopa delade turer. Men utan att sätta till mer pengar. Följden blir försämringar för både personal och brukare. Politikerna vill: - Införa ett schema som gör det svårare att planera sin ledighet - Ha mer rörlig personal, dvs. personal ska tvingas arbeta på ställen där de inte känner brukarna. Med katastrofala följder för brukarna Kristianstadmodellen är ett desperat försök att rädda omsorgens budget, en ny så kallad effektivisering. Beslutet har tagits av individer som aldrig har arbetat och aldrig kommer att arbeta nere hos vårdtagarna. Många som arbetar i omsorgen har valt att gå ner i tjänst helt enkelt för att de inte orkar med att arbeta heltid. Det är väldigt kämpigt som det är redan nu, med många sjukskrivningar och en stressad personal. Beslutet har tagits helt utan att lyssna på personalen.
Det som behövs är mer pengar till omsorgen, senaste åren av skattesänkningar för överklassen har satt sina spår. Ta pengarna från storföretag, banker och höginkomsttagarna!

Kommunisternas förslag till en ny
Kristianstadsmodell:
• 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön
• Ett halvårs framförhållning på schemat
• Återinför poolanställning
• Demokrati på arbetsplatsen, de anställda ska själva bestämma över sin arbetsplats. Låt personalen få vara med och utforma omsorgen, lägga sina schema och utse sina egna chefer. Inga delade turer
• Förbjud privata företag i omsorgen
• Skapa fler platser inom äldreomsorgen, även för friska äldre som inte vill bo ensamma
• Öka stödet till träffpunkter för de äldre med möjlighet till hantverk, väntjänst och möjligheten att äta en bit god mat i sällskap
• Sänk hemtjänsttaxorna
Fritt från sexism
Kvinnor ska inte vara handelsvaror som män kan konsumera genom porr, sexistisk reklam eller prostitution. Samhället måste ingripa mot våldtäkter och annat våld mot kvinnor, både genom förebyggande insatser och genom stöd och skydd till utsatta kvinnor. Sverige måste införa samtyckeslagstiftning. I kampen mot sexism och våld mot kvinnor kräver Kommunistiska Partiet:
• Befria det offentliga rummet från pornografi och sexistisk reklam.
• Sätt dit sexköparna – ge polis och domstol resurser att bekämpa prostitutionen.
• Ökat stöd till kvinnojourer och säkra boenden
Fritid åt alla
På grund av den ökande arbetslösheten, ser allt fler ungdomar dystert på framtiden. Det är viktigt att kommunen satsar på att skapa träffpunkter där engagerade, utbildade och kommunalt anställda fritidsledare kan ge ungdomarna stöd och en framtidstro.
• Värna om förenings- och kulturliv. Anställ och utbilda inom idrott och kultur. Öka stödet till idrottsföreningar speciellt i områden med många nyanlända.
• Stärk socialtjänst, skola och polisens förebyggande arbete.
• Inför kvarterspoliser runtom i kommunen.
• Öppna kommunalt drivna ungdomsgårdar med längre öppettider.

• Ge fler möjlighet att tillbringa sin fritid i skog och mark genom kommunala satsningar på koloniverksamhet, naturbussar och fritidsstugor.
Boende åt alla
Ett samhälle, som styrs av människornas behov, ser till att alla har rätt till en egen bostad, även våra hemlösa. Inkomsten ska inte utesluta någon från bostadsmarknaden. Idag är det 3 års kötid för en 3:a på Gamlegården. Helt orimligt. Bostad ska vara en rättighet. Kommunisterna vill att bostadskön byggs bort av kommunen. Med ett kommunalt byggbolag. Utan vinstintresse. Med statliga lån genom Riksbanken. En stor del av hyran går till bankerna. Kommunisterna vill att Riksbanken ger lån till självkostnad för kommunernas bostäder, så att hyrorna kan sänkas.
• Bygg bort trångboddheten och bostadskön med gemensamt ägda byggbolag och statliga räntefria lån
• Rekvirera palatsliknande hus i de rika kommunerna för akuta bostäder för hemlösa
• Ge Kristianstadsbyggen i uppdrag att bygga nya lägenheter med låg hyra i egen regi
• Sänk hyrorna
• Ingen utförsäljning av Kristianstadsbyggens lägenheter.
• Närpolis på Gamlegården, Charlottsborg och Österäng.
Hållbar miljö åt alla
Solidaritet med kommande generationer innebär även solidaritet på miljöplanet. Kapitalismens totala fokus på vinst gör den blind för problem som miljöförstöring. Kapitalismen håller snabbt på att döda hela ekosystem. Natur och djur måste gå före maximal vinst, säger vi i K. En planerad ekonomi som lämnar jorden i ett bättre skick till våra barn, det är vår framtidsmelodi. Socialismen är naturens, djurens och människornas gemensamma och hållbara samhällssystem.
Vi vill bevara kommunalt ägande av naturviktiga områden, för att kunna lämna över dem till våra barn så orörda som möjligt. Våra vattendrag och kusten drabbas av övergödningen. Den ökade brunifiering av Helgeå och andra vattendrag beror på ökad utsugning av jord och skog, utdikning, kalhyggen. Ett EU-utträde och en återgång till självförsörjning av livsmedel gör att Sverige kan ha bättre förhållande för jordbruk och djurhållning, vilket minskar övergödningen.
De privata vinstdrivande elföretagen tar inte miljön och det allmänna intresset i åtanke. För att sänka vår miljöpåverkan och priset på elektricitet vill vi att det byggs kommunalt ägda sol och vindkraftverk, som tillsammans med Allöverket och vattenkraftverken i Helge å ska ge oss el till självkostnad. Svensk elproduktion ska ägas gemensamt för att, utan vinst, förse landets invånare och företag med billig och miljövänlig energi.
• Kommunal energiproduktion till kommuninvånarna för självkostnadspris.
• Kommunalisera privatägda kraftverk.
Vägtrafiken släpper ut mest växthusgaser i Sverige. Vi kan inte avveckla transporter men vi kan välja miljövänligare alternativ.
• Ge förutsättningar för mindre biltrafik genom gratis kollektivtrafik inom kommunen och billigare regiontaxa
• Bygg ut glesbygdstrafiken och anpassa den till arbetstider och fritid
• Mindre transporter genom lokal produktion, samdistribution, lagerhållning
För att Kristianstads region skall kunna utvecklas och vara ett alternativ för boende och jobb krävs det snabba och välfungerande tåg/bussförbindelser med Lund/Malmö. Flyget subventioneras på vår bekostnad.
• Slopa flygplatsen - återinför direkt nattåg Kristianstad / Stockholm

Solidaritet med utsatta.
Runt om i världen tvingas människor att fly från förföljelser, krig och fattigdom. Om de ”fattiga” ländernas befolkning, fått odla sin mat istället för ex snittblommor, om de fått behålla vinsterna från gruvbrytning och olja, hade människorna i dessa länder kunnat leva ett gott liv. Istället går vinsten till några promille av jordens befolkning, storföretagens ägare. Deras girighet drabbar även Sverige genom industrinedläggningar och tvingar tusentals människor att flytta ifrån sin hembygd för att få arbete. Precis som många fattiga människor försöker komma hit för att försörja sig. Vi har en gemensam fiende, kapitalägarnas girighet.
Internationell solidaritet är att ta ifrån kapitalägarnas deras bestämmanderätt över jordens rikedomar för att skapa ett gott liv åt alla. Sverige deltar i USA:s olika krig för kontroll av olja och andra naturrikedomar. Svenska bomber och kulor dödar många fattiga människor, vars ”brott” är att de bor i fel land.
Även om inte alla drabbade människor kan flytta till Sverige, försvarar vi alla förföljdas rätt till att söka asyl, att få sina skäl prövade, i Sverige. Men vi vill att Sverige ger möjlighet att ansöka om asyl direkt från flyktingläger. En flygbiljett är bättre än att åka under en lastbil eller i en container. Men först och främst ska vi hjälpa dom utsatta på plats också. Med mat, filtar och baracker. Med vatten och avlopp, med skolor och idrott. Med FN-soldater för skydd av läger och gränser. Så att människorna kan bygga upp sina länder igen, istället för att fly till en osäker framtid. Vi är emot att Sverige gärna ger uppehållstillstånd till högutbildade men ratar sjuka i behov av sjukvård.
När det gäller flyktingmottagande ska staten sköta och bekosta det. Detta ska betalas av Wallenbergs inkomster från sin vapenförsäljning till de krigförande länderna. Lundins inkomster från oljeutplundringen osv. Inte av oss vanliga.
Asylsökande vid Sveriges gräns måste ges snabbare besked och stanna på statliga förläggningar tills det att deras ärende är avgjort.
När det gäller uppehållstillstånd ska de vara permanenta. Tillfälliga arbetstillstånd ska avskaffas, de är arbetsgivarens trumf.
För att vanligt folk ska ha möjligheten att bestämma i Sverige, måste vi följa Englands exempel och lämna EU. De 40 miljarder som vi betalar till EU behövs inom Sverige.
• Inför gränskontroller både för människor, kapital och varor (vapen, knark, stulna båtmotorer m.m.)
Inga svenska soldater och vapen till USA:s imperialistiska krigsmaskin. För att vanligt folk ska ha möjligheten att bestämma måste Sverige bli alliansfritt och neutralt igen. Sverige måste dra sig ur stödet till USAs oljebolagskrig i Afghanistan, Irak och Libyen. Sveriges självbestämmande garanteras med ett folkförsvar.
• Inför allmän värnplikt för alla ungdomar.

Politiker ska man kunna lita på
Skötsel av kommunhus, skolor, omsorg, renhållning och återvinning, drift av fritidsgårdar och boende för hemlösa har Kristianstads kommun lagt ut på entreprenad eller sålt ut till vinstdrivande företag. Vi anser att Kristianstads kommun själv ska äga och driva verksamheter till nytta för oss alla.
• Stopp för privatiseringarna.
Idag är det många gånger omöjligt att hitta någon ansvarig för kommunala beslut. Dagens politiker har valt att överlämna förberedande och verkställande av beslut till en välavlönad kommundirektör och olika förvaltningschefer. Kommunisterna vill att de folkvalda politikerna ska vara direkt ansvariga för sina beslut och se till att de verkställs.
• Förvaltningscheferna ska vara folkvalda kommunalråd
• Inför arbetsplatsdemokrati i verksamheterna, minska antalet chefer
Politikernas uppgift är att vara våra representanter. Då kan man inte ha flera gånger högre lön än sina väljare, det gör dem världsfrånvända och ger dem gemensamma intressen med höginkomsttagare.
• Ge politikerna en genomsnittlig LO-medlemslön
Ett Sverige för alla
Många kommunala frågor, typ var ska pengarna komma ifrån till kortare arbetsdag och högre bemanning, går inte att lösa i bara en kommun. Det behövs en omfördelning från storföretagens ägare, banksvindlare, bonusmaffian och EU till oss andra 99 %. Idag betalar Ulla Svenssons blomsteraffär i Farsta mer i skatt än 8 av Sveriges största börsföretag. Vårt parti kämpar för att skattebetalning ska ske efter inkomst – bort med moms och andra indirekta skatter som fördelar skattebördan från de rika till oss andra. Vi producerar dubbelt så mycket som för 20 år sedan. Om vi fördelar Sveriges rikedomar rättvist kan vi skapa ett gott Sverige för alla.
• Ta pengarna där de finns. Höj skatten på kapital, vinster, aktieutdelningar och höga inkomster
Se vidare: http://www.kommunisterna.org/politik/vara-viktigaste-fragor
Vår lokala hemsida hittar du på http://kristianstad.kommunisterna.org/
Facebook: Kommunisterna Kristianstad
Kommunisterna, Kanalgatan 94, 29141 Kristianstad tele: 0766113923
© Kommunistiska partiet