Diskussionscirkel 19 nov Vård, omsorg. Arbete åt alla.

Vad är folk arga för? Välkommen att diskutera, detta möte kring vård, omsorg och arbete.

2018-11-15

Ur Kristianstadskommunisternas program:
Omsorg åt alla Omsorgsnämndens politiker i Kristianstads kommun vill skapa heltidstjänster och slopa delade turer. Men utan att sätta till mer pengar. Följden blir försämringar för både personal och brukare. Politikerna vill: - Införa ett schema som gör det svårare att planera sin ledighet - Ha mer rörlig personal, dvs. personal ska tvingas arbeta på ställen där de inte känner brukarna. Med katastrofala följder för brukarna Kristianstadmodellen är ett desperat försök att rädda omsorgens budget, en ny så kallad effektivisering. Beslutet har tagits av individer som aldrig har arbetat och aldrig kommer att arbeta nere hos vårdtagarna. Många som arbetar i omsorgen har valt att gå ner i tjänst helt enkelt för att de inte orkar med att arbeta heltid. Det är väldigt kämpigt som det är redan nu, med många sjukskrivningar och en stressad personal. Beslutet har tagits helt utan att lyssna på personalen. Det som behövs är mer pengar till omsorgen, senaste åren av skattesänkningar för överklassen har satt sina spår. Ta pengarna från storföretag, banker och höginkomsttagarna!
Kommunisternas förslag till en ny Kristianstadsmodell: • 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön • Ett halvårs framförhållning på schemat • Återinför poolanställning • Demokrati på arbetsplatsen, de anställda ska själva bestämma över sin arbetsplats. Låt personalen få vara med och utforma omsorgen, lägga sina schema och utse sina egna chefer. Inga delade turer • Förbjud privata företag i omsorgen • Skapa fler platser inom äldreomsorgen, även för friska äldre som inte vill bo ensamma • Öka stödet till träffpunkter för de äldre med möjlighet till hantverk, väntjänst och möjligheten att äta en bit god mat i sällskap • Sänk hemtjänsttaxorna

Partiprogrammet vård och omsorg.
3) Kampen mellan klasserna utgör huvudmotsättningen under kapitalismen. Vid sidan av klasskonflikten verkar andra konflikter, som påverkas av klassamhällets över- och underordning.
En av dessa är patriarkatet, att män som grupp är överordnade kvinnor. Denna konflikt är lika gammal som klassamhället. Patriarkatet har sin grund i materiella villkor. Med hjälp av en ideologisk överbyggnad upprätthålls strukturer och normer som underordnar kvinnor och gynnar män.
Kapitalismen drar nytta av de patriarkala strukturerna, som dels håller kvar kvinnorna i särskilda delar av arbetsmarknaden och dels gör det möjligt att fortsätta sätta lägre löner och behålla sämre anställningsvillkor för kvinnor på hela arbetsmarknaden.
Arbetarklassens kvinnor är dubbelt förtryckta, både som arbetare och som kvinnor.
Patriarkatets rötter i klassamhället gör kampen för kvinnans frigörelse till en nödvändig del i kampen för socialismen.
50) I kampen för jämställdhet tar Kommunistiska Partiet strid mot alla förhållanden som innebär att kvinnor diskrimineras eller exploateras på grund av sitt kön. Normer som syftar till att hålla kvinnor kvar i underordning måste motarbetas och patriarkala maktstrukturer och könsstereotypa uppfattningar brytas.
Dagens arbetsmarknad är könssegregerad. Yrken som domineras av kvinnor är lägre betalda och har sämre villkor. Kommunistiska Partiet kräver lika lön för likvärdigt arbete och rätt till sammanhållen heltid.
Det borgerliga samhällets normer lägger huvudansvaret för hem, barn och anhöriga på kvinnan. Kommunistiska Partiet kräver en utbyggd offentlig sektor som överför obetalt arbete på samhället. För att uppnå ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen förespråkar vi en höjning av ersättningsnivån och samma antal dagar för vardera föräldern.
Kampen mot sexism och sexuellt förtryck är nödvändiga delar i kampen för jämställdhet. Partiet är mot exploatering av kvinnors kroppar därför stödjer vi förbudet mot köp av sexuella tjänster. Vi kräver också förbud av pornografi samt att det offentliga rummet befrias från sexistisk reklam
Insatserna mot mäns våld mot kvinnor måste stärkas. Samhället ska erbjuda skydd, vård och hjälp till kvinnor som utsätts för våld eller våldtäkt. Partiet förespråkar en samtyckeslagstiftning.
Kommunistiska Partiet försvarar kvinnans rätt till abort.
Kraven på jämställdhet utgör en nödvändig del av arbetarklassens organisering. Socialismen kan inte segra om halva arbetarklassen ställs åt sidan och underordnas. Kampen mot patriarkatet, för en verklig frigörelse för alla kvinnor, måste utgå från både klass och kön. Det är feminism för oss.
46) I kampen för arbetarklassens sociala rättigheter hävdar Kommunistiska Partiet samhällets ansvar för alla människors rätt till ett värdigt liv. Partiet motsätter sig att sociala rättigheter görs beroende av den enskildes betalningsförmåga eller att de görs till föremål för privata vinstintressen. Mot kapitalets strävan att göra varor av allt ställer vi ett ökat samhälleligt stöd till kultur, breddidrott och föreningsliv.
Samhällets ansvar kräver offentligt ägande och offentlig drift. Därför bekämpar partiet varje form av privatisering inom offentlig sektor och verkar för ett återtagande av redan privatiserade verksamheter. Men även inom den offentligt drivna välfärden har kapitalistiskt marknadstänkande tagit över. Detta leder till att ekonomi och inte behov tillåts styra. Kommunistiska Partiet vill helt kasta ut kapitalismen ur välfärden.
Välfärdsbehoven skall styra offentlig sektor, där kärnan är vård och omsorg. Därför vill partiet avskaffa de nyliberala budgetreglerna som sätter skattesänkningar före sociala behov. Kommunistiska Partiet bekämpar nedskärningar liksom den svällande vårdbyråkratin.
Kommunistiska Partiet menar att de sociala rättigheterna skall finansieras gemensamt enligt principen skatt efter bärkraft. Människor med höga inkomster skall betala en större andel av sin inkomst i skatt än människor med låga. Skatt på vinster och kapital ska skärpas och förmögenhetsskatt införas.

Ur Kristianstadskommunisternas program:
Arbete åt alla ”Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet” står det i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. I juni 2007 hade Kristianstad 1817 personer i arbetslöshet eller arbetsmarknadsprogram, i juni 2010 fanns det 3926 arbetslösa, 2014 fanns det 4434 arbetslösa Kristianstadsbor. 2018: 4107 människor som förvägras en egen inkomst. Det finns stora behov av fler händer inom barn och äldreomsorgen och på våra skolor, det behöver byggas bostäder. Det finns samtidigt många som blir sjuka av att jobba för mycket. Vi vill fördela jobben och släppa in ungdomarna och nyanlända på arbetsmarknaden. • Lagstifta om sextimmars arbetsdag (30-timmarsvecka) med full lön • Sänk pensionsåldern • Anställ inom vård, omsorg och skola • Bygg bostäder med kommunalt byggbolag (inte fler affärer) • Stoppa jakten på de sjuka och arbetslösa
• Stoppa utförsäkring av sjuka och arbetslösa • Sjukdom och arbetslöshet ska ge 90% av tidigare inkomst • Arbeten inom Sverige, även inom jordbruk, åkerier och byggen, ska gå till svenska invånare först, till avtalsenlig lön. Så länge det finns arbetslösa – inga arbetstillstånd för andra länders invånare • Arbetslösa ska ha yrkesutbildningar och beredskapsarbete med avtalsenlig lön istället för socialbidrag Politikerna har valt att låta de svenska företagen fortsätta att föra ut pengar ur landet och spekulera utomlands. Pengar som jobbats ihop i Sverige och som istället kunde använts till utbyggnad av välfärden med fler jobb och högre löner. Mer i börsen till de många människorna i Sverige skapar efterfrågan på tjänster och produkter, vilket i sin tur ger nya jobb och bättre välfärd. På vinsternas bekostnad. • Stoppa kapitalutförsel. Förstatliga bankerna • Förstatliga företag som flyttar jobben utomlands • Fasta anställningar istället för timanställningar och förbjud bemanningsföretag • Stopp för delade turer - rätt till sammanhållen heltid för de som vill • Höjda arbetarlöner – mest till de som har minst EU-inträdet har gett en del samvetslösa företag möjlighet att ta hit underbetald arbetskraft. Vi motsätter oss svenska företags utnyttjande av utländska arbetare till skitlöner. I Sverige ska svenska löner betalas till alla. • Lika lön för lika arbete i Sverige. EU:s regler gynnar storföretagen på övrigas bekostnad. Sverige betalar många miljarder till EU. • Sverige ut ur EU • Inför gränskontroller för både personer, kapital och varor Vi vill att Kristianstads kommun bara ska anlita företag som betalar sina anställda skäliga löner. Vid upphandlingar ska kommunen kräva kollektivavtal. • Svenska kollektivavtalslöner för alla kommunens entreprenörer Kommunens anställda ska ha en skälig lön efter yrke. Tyvärr har facken gått med på olika löner för sammaarbete. Löner bestämda av chefen gör att anställda inte vågar säga sin mening. Vi vill arbeta för ett rättvist och solidariskt lönesystem. • Slopa de individuella lönesystemen • Lika lön för lika arbete

Partiprogrammet om arbete åt alla.
10) Det kapitalistiska Sverige präglas av stora orättvisor och växande klyftor mellan fattiga och rika. Den arbetande majoriteten – arbetarklassen – som bygger samhället genom produktivt och samhällsnyttigt arbete i fabriker och gruvor, inom sjukvård och omsorg, på byggen, inom kommunikationer, service och handel, i skolor och andra sektorer, saknar inflytande över arbetets organisation och produktionsresultatets fördelning.
Det skapande, produktiva arbetet betraktas som en kostnad av en allt girigare överhet som sätter kortsiktiga vinstintressen före människors behov av arbete, välfärd, kultur och en livsbejakande miljö.
11) Det svenska klassamhället styrs av den minoritet, borgarklassen, som i kraft av ägande och kontroll över kapitalet lever på andras arbete. Det stora flertalet människor tvingas berika denna minoritet genom att sälja den enda tillgång de har, den egna arbetskraften.
Den kapitalistiska samhällspyramiden bärs upp av arbetarklassen, som utgör utsugningens källa och nödvändiga förutsättning.
38) Kommunistiska Partiet har inga från arbetarklassen i övrigt skilda intressen. I all sin verksamhet strävar partiet efter att mobilisera arbetarklassen till strid för sina intressen, både på lång och på kort sikt.
Partiet menar att det bara är klasskampen, arbetarklassens självständiga rörelse mot borgarklassen och kapitalismen, som ger arbetarklassen möjlighet att driva igenom sina krav. Om nödvändigt måste denna kamp föras i öppen strid mot rådande lagar och regler.
I varje kamp för dags- och delkrav representerar partiet också arbetarklassens grundläggande intressen; det kapitalistiska systemets avskaffande och tanken på ett nytt, socialistiskt samhälle som den enda verkliga och varaktiga lösningen på dagens samhällsproblem.
41) I kampen för arbetarklassens ställning på arbetsmarknaden står Kommunistiska Partiet utan förbehåll på de arbetandes sida. Lönenivåer och arbetsförhållanden bestäms av styrkeförhållandet mellan arbetarna och arbetsköparna och kan därför bara försvaras och förbättras genom kamp.
Kollektiva avtal, principen lika lön för lika arbete och trygga anställningar är nödvändiga värn mot arbetsköparnas försök att spela ut olika individer och grupper mot varandra.
I försvaret av anställningsskyddet hävdar partiet principen sist in först ut. För trygga jobb krävs tillsvidareanställningar. Otrygga anställningsformer och bemanningsföretag gynnar endast arbetsköparna och syftar till att pressa ner lönerna och försämra arbetsförhållandena för hela arbetarklassen.
Kommunistiska Partiet anser att svenska kollektivavtal skall gälla alla som arbetar i Sverige. Partiet motsätter sig EU:s strävan att genom social dumpning spela ut arbetare mot varandra och vi säger nej till kapitalisternas cyniska import av billig utländsk arbetskraft.
42) I kampen för arbetarklassens fackliga organisering slår Kommunistiska Partiet vakt om den kollektiva organiseringen och avvisar alla attacker på de fackliga fri- och rättigheterna. Utan solidaritet och organisation kan arbetarklassen varken försvara sina intressen här och nu eller kämpa för en bättre framtid.
Kommunistiska Partiet hävdar den fria strejk-, organisations-, förhandlings- och avtalsrätten. Framgångsrik facklig kamp kräver enigt agerande mellan arbetare på olika arbetsplatser och inom olika branscher. Grunden för facklig organisering är kollektivism och demokrati. Man beslutar gemensamt och kämpar tillsammans.
Därför är vi starkt kritiska till dagens fackföreningsrörelse. Den har förvandlats till en centraliserad, byråkratisk koloss som i samförstånd gör upp med arbetsköparna bakom medlemmarnas ryggar.
Facklig kamp innebär att kämpa för arbetarintresset mot arbetsköparna. För att stärka den fackliga kampen är det nödvändigt att bryta med samförståndet. Därför bejakar Kommunistiska Partiet alla ansatser till självständig arbetarkamp.
Facklig organisering får inte inskränka sig till att bara handla om den egna arbetsplatsen eller branschens frågor. Kampen måste också röra arbetarnas gemensamma intressen i hela samhället. Kommunistiska Partiet vill se fackföreningar som står på socialistisk grund.
43) I kampen mot arbetslösheten hävdar Kommunistiska Partiet allas rätt till arbete, garanterad av samhället.
Arbetslöshet är en ofrånkomlig del av det kapitalistiska systemet. Den används medvetet som ett hot för att försämra såväl löner som arbetsförhållanden. Arbete åt alla kan bara uppnås genom att privategendomens system upphävs.
Även under kapitalismen går det dock att föra en politik som begränsar arbetslösheten och mildrar följderna för de drabbade. Genom klasskamp kan den borgerliga staten tvingas genomföra åtgärder som främjar allas rätt till arbete.
Kommunistiska Partiet kämpar för att villkoren för de arbetslösa ska förbättras. Partiet vill se en a-kassa där ersättningsnivåerna och taket höjs, utförsäkringarna stoppas och fler inkluderas. Kampen för de arbetslösas rättigheter är en viktig del i stärkandet av arbetarklassens positioner.
I kampen mot företagsutflyttningar och företagsnedläggningar kräver partiet att staten garanterar jobben. Lägger ett företag ner samhällsnyttig verksamhet skall det konfiskeras av staten utan ersättning till ägarna.
45) I kampen för ökad livskvalitet, mot tilltagande arbetshets, kämpar Kommunistiska Partiet för en lagstadgad normalarbetsdag på sex timmar med bibehållen lön. Kostnaden betalas av den samhälleliga produktivitetsökning som skett under det sekel som gått sedan åttatimmarsdagen beslutades av riksdagen.
Sex timmars arbetsdag är ett effektivt vapen mot massarbetslösheten och innebär en kraftig omfördelning av resurserna i samhället, från företagen och de rika till arbetarklassen och folkflertalet. En arbetstidsförkortning ökar möjligheten för både kvinnor och män att hinna med barn, familj, samhällsengagemang och egen utveckling.
46) I kampen för arbetarklassens sociala rättigheter hävdar Kommunistiska Partiet samhällets ansvar för alla människors rätt till ett värdigt liv. Partiet motsätter sig att sociala rättigheter görs beroende av den enskildes betalningsförmåga eller att de görs till föremål för privata vinstintressen. Mot kapitalets strävan att göra varor av allt ställer vi ett ökat samhälleligt stöd till kultur, breddidrott och föreningsliv.
Samhällets ansvar kräver offentligt ägande och offentlig drift. Därför bekämpar partiet varje form av privatisering inom offentlig sektor och verkar för ett återtagande av redan privatiserade verksamheter. Men även inom den offentligt drivna välfärden har kapitalistiskt marknadstänkande tagit över. Detta leder till att ekonomi och inte behov tillåts styra. Kommunistiska Partiet vill helt kasta ut kapitalismen ur välfärden.
Välfärdsbehoven skall styra offentlig sektor, där kärnan är vård och omsorg. Därför vill partiet avskaffa de nyliberala budgetreglerna som sätter skattesänkningar före sociala behov. Kommunistiska Partiet bekämpar nedskärningar liksom den svällande vårdbyråkratin.
Kommunistiska Partiet menar att de sociala rättigheterna skall finansieras gemensamt enligt principen skatt efter bärkraft. Människor med höga inkomster skall betala en större andel av sin inkomst i skatt än människor med låga. Skatt på vinster och kapital ska skärpas och förmögenhetsskatt införas.