Diskussionsmöte kring klimat/miljö och integration

Välkommen mån 3 dec kl 18 - 20 Fackens hus, Kanalgatan 94, Kristianstad

2018-11-29

Hej o välkommen till diskussionsmöte mån 3/12 kl 18-20 på Fackens hus, Kanalg 94 Kristianstad. Vi diskuterar kring miljö/klimat och integration.

2) Kapitalismen är ett exploaterande ekonomiskt system. Jakten efter största möjliga vinst driver kapitalet att hämningslöst suga ut all rikedoms källor; den mänskliga arbetskraften och naturen. Det skapar fattigdom mitt i rikedomen och ett överutnyttjande av naturens begränsade resurser.

Kapitalet måste växa för att överleva. Den kapitalistiska tillväxtdriften skapar en allt större och mer avancerad produktion, men förhindrar samtidigt att tillväxten används för att befria människan från lönearbetets tvång. För att behålla och öka vinsterna genomsyras samhället av en konsumtionshysteri där marknaden ständigt försöker skapa nya behov.

Kapitalismens vinstmaximerande tillväxt står i vägen för social utveckling och hållbar resurshushållning.

3) Kapitalismen har byggt upp ett gigantiskt produktionssystem som gör varje arbetande till en länk i en kedja som omfattar alla sektorer i samhället. Den kapitalistiska produktionen är samhällelig till sin karaktär.

Men under kapitalismen är ägandet fortfarande privat. Produktionen inrättas efter kapitalägarnas krav på profit, inte efter samhällets och människors behov.

Motsättningen mellan produktionens kollektiva, samhälleliga karaktär och det privata ägandet, som ger kapitalet rätt att tillägna sig produktionsresultatet, är den grundläggande motsättningen under kapitalismen. Den kan bara lösas genom att också ägandet blir samhälleligt.

5) Kapitalismen drivs av kravet att ständigt få kapitalet att växa. Det får kapitalismen att brutalt överskrida de gränser som sätts av naturens ändliga resurser och möjligheter att återskapa sig själv. Rovdriften leder till skövling av biologiska bestånd och råvarutillgångar och stora utsläpp av gifter och växthusgaser. Den globala uppvärmningen är framförallt kapitalismens verk.

På några få århundraden har kapitalismen skapat en klimatkris som dramatiskt ändrar livsvillkoren på jorden och som hotar att förvandla hundratals miljoner människor till klimatflyktingar. Miljö- och klimatkrisen visar att kapitalismen måste ersättas av en ekonomisk ordning som planmässigt hushållar med naturens resurser i avsikt att lämna dem i förbättrat skick till kommande generationer.

22) Klimatkrisen är orsakad av kapitalismen i de rika länderna, men den drabbar de fattigaste i de fattiga länderna hårdast, genom torka, översvämningar, stormar och andra naturkatastrofer.

Krisen är global och kan bara lösas på ett globalt plan. Ansvaret är gemensamt, men inte likartat. De rika länderna, som släpper ut i särklass mest växthusgaser och som har gjort det under lång tid, måste genomföra drastiska nedskärningar av sina utsläpp. De har också ett ansvar att bidra till klimatomställningen i de fattiga länderna, så att en sådan kan kombineras med ekonomisk och social utveckling. Dessutom ska de kompensera de fattiga länderna för klimatkrisens följder.

På det globala planet måste kampen mot klimatkrisen riktas mot imperialismen och inte minst mot USA, som släpper ut mest växthusgaser per person, men som vägrar att bidra till en minskning.

44) I kampen för att hela Sverige ska leva verkar Kommunistiska Partiet för en regionalpolitik som gör det möjligt att arbeta och bo i hela Sverige.

För att motverka kapitalistisk rovdrift på gemensamma resurser och miljö, hävdar partiet att naturtillgångar och basindustri skall vara i statlig ägo.

Jord och skog måste åter bli en viktig ekonomisk bas för landsbygden. Bruket av dessa resurser bör åläggas med bo och brukarplikt för de som ges tillträde.

För att garantera en välfungerande infrastruktur krävs att vägnät, järnväg, post, apotek, telekommunikation, el- och vattenförsörjning ägs av samhället. Den så kallade valfriheten har medfört högre priser, sämre service och mindre utbyggnad i glesbygden, samtidigt som privata företag gör stora vinster på nödvändiga samhällsresurser.

Kommunistiska Partiet motsätter sig all avreglering och privatisering. Vi kräver ett återförstatligande av samhällsnyttiga funktioner.

51) I kampen mot miljöförstöring och klimatkris kräver Kommunistiska Partiet förbud mot miljöförstörande och hälsofarlig produktion och strikta begränsningar av skadliga utsläpp i jord, luft och vatten.

Partiet kräver ett stopp för storföretagens rovdrift på naturtillgångarna och en avveckling av den livshotande kärnkraften.

Den globala klimatkrisen kallar på åtgärder också i Sverige. Mot handel med utsläpps-rätter och andra försök att lösa krisen inom kapitalismens ramar ställer partiet ett samhällsingripande för en radikal klimatomställning.

Vi vill förstatliga elmarknaden och upprätta en nationell plan för övergång till förnyelsebar energi. Livsmedelsproduktionen får inte lämnas till kommersialismens krafter utan måste planeras och kontrolleras för att säkerställa kvalitét, ekologisk hållbarhet och en etisk djurhållning. Transportbehoven skall minskas genom integration av bostäder, arbetsplatser och service. Bilismen reduceras genom utbyggd och subventionerad kollektivtrafik och genom att tunga transporter läggs över på ett utbyggt järnvägsnät. Flygtrafiken ska begränsas. Bostadsbeståndet ska förnyas och klimatanpassas genom en statlig bostadspolitik. Klimatkrisen kallar på kollektiva, samhälleliga lösningar.

Klimatförstörelsen är klassbunden. Rika belastar klimatet mer än fattiga och skall därför krävas på större ansvar. Vi kommunister säger nej till alla åtgärder som innebär att klimatkrisens bördor läggs över på arbetare och låginkomsttagare.

Ur vårt kommunala program:

Hållbar miljö åt alla Solidaritet med kommande generationer innebär även solidaritet på miljöplanet. Kapitalismens totala fokus på vinst gör den blind för problem som miljöförstöring. Kapitalismen håller snabbt på att döda hela ekosystem. Natur och djur måste gå före maximal vinst, säger vi i K. En planerad ekonomi som lämnar jorden i ett bättre skick till våra barn, det är vår framtidsmelodi. Socialismen är naturens, djurens och människornas gemensamma och hållbara samhällssystem. Vi vill bevara kommunalt ägande av naturviktiga områden, för att kunna lämna över dem till våra barn så orörda som möjligt. Våra vattendrag och kusten drabbas av övergödningen. Den ökade brunfärgningen av Helgeå och andra vattendrag beror på ökad utsugning av jord och skog, utdikning, kalhyggen. Ett EU-utträde och en återgång till självförsörjning av livsmedel gör att Sverige kan ha bättre förhållande för jordbruk och djurhållning, vilket minskar övergödningen. De privata vinstdrivande elföretagen tar inte miljön och det allmänna intresset i åtanke. För att sänka vår miljöpåverkan och priset på elektricitet vill vi att det byggs kommunalt ägda sol och vindkraftverk, som tillsammans med Allöverket och vattenkraftverken i Helge å ska ge oss el till självkostnad. Svensk elproduktion ska ägas gemensamt för att, utan vinst, förse landets invånare och företag med billig och miljövänlig energi. • Kommunal energiproduktion till kommuninvånarna för självkostnadspris. • Kommunalisera privatägda kraftverk. Vägtrafiken släpper ut mest växthusgaser i Sverige. Vi kan inte avveckla transporter men vi kan välja miljövänligare alternativ. • Ge förutsättningar för mindre biltrafik genom gratis kollektivtrafik inom kommunen och billigare regiontaxa • Bygg ut glesbygdstrafiken och anpassa den till arbetstider och fritid • Mindre transporter genom lokal produktion, samdistribution, lagerhållning För att Kristianstads region skall kunna utvecklas och vara ett alternativ för boende och jobb krävs det snabba och välfungerande tåg/bussförbindelser med Lund/Malmö. Flyget subventioneras på vår bekostnad. • Slopa flygplatsen - återinför direkt nattåg Kristianstad / Stockholm

Återbruk?

53) I kampen mot rasism och främlingsfientlighet framhåller Kommunistiska Partiet alla människors lika värde och de gemensamma intressena mellan alla arbetare, oavsett nationalitet och etnicitet.

Partiet motsätter sig all diskriminering av människor med utländsk bakgrund, såväl politiskt, ekonomiskt som socialt, och bekämpar alla försök till splittring utifrån nationella och religiösa skillnader.

I förhållande till segregationen framhåller partiet det gemensamma intresset i kampen mot högerpolitik och kapitalism.

Kommunistiska Partiet kämpar för att Sverige skall vara en fristad för människor som flyr fascistiskt och reaktionärt förtryck, terror, krig och förföljelse.

41) I kampen för arbetarklassens ställning på arbetsmarknaden står Kommunistiska Partiet utan förbehåll på de arbetandes sida. Lönenivåer och arbetsförhållanden bestäms av styrkeförhållandet mellan arbetarna och arbetsköparna och kan därför bara försvaras och förbättras genom kamp.

Kollektiva avtal, principen lika lön för lika arbete och trygga anställningar är nödvändiga värn mot arbetsköparnas försök att spela ut olika individer och grupper mot varandra.

I försvaret av anställningsskyddet hävdar partiet principen sist in först ut. För trygga jobb krävs tillsvidareanställningar. Otrygga anställningsformer och bemanningsföretag gynnar endast arbetsköparna och syftar till att pressa ner lönerna och försämra arbetsförhållandena för hela arbetarklassen.

Kommunistiska Partiet anser att svenska kollektivavtal skall gälla alla som arbetar i Sverige. Partiet motsätter sig EU:s strävan att genom social dumpning spela ut arbetare mot varandra och vi säger nej till kapitalisternas cyniska import av billig utländsk arbetskraft.

Ur vårt kommunala program:

Solidaritet med utsatta. Runt om i världen tvingas människor att fly från förföljelser, krig och fattigdom. Om de ”fattiga” ländernas befolkning, fått odla sin mat istället för ex snittblommor, om de fått behålla vinsterna från gruvbrytning och olja, hade människorna i dessa länder kunnat leva ett gott liv. Istället går vinsten till några promille av jordens befolkning, storföretagens ägare. Deras girighet drabbar även Sverige genom industrinedläggningar och tvingar tusentals människor att flytta ifrån sin hembygd för att få arbete. Precis som många fattiga människor försöker komma hit för att försörja sig. Vi har en gemensam fiende, kapitalägarnas girighet. Internationell solidaritet är att ta ifrån kapitalägarnas deras bestämmanderätt över jordens rikedomar för att skapa ett gott liv åt alla. Sverige deltar i USA:s olika krig för kontroll av olja och andra naturrikedomar. Svenska bomber och kulor dödar många fattiga människor, vars ”brott” är att de bor i fel land. Även om inte alla drabbade människor kan flytta till Sverige, försvarar vi alla förföljdas rätt till att söka asyl, att få sina skäl prövade, i Sverige. Men vi vill att Sverige ger möjlighet att ansöka om asyl direkt från flyktingläger. En flygbiljett är bättre än att åka under en lastbil eller i en container. Men först och främst ska vi hjälpa dom utsatta på plats också. Med mat, filtar och baracker. Med vatten och avlopp, med skolor och idrott. Med FN-soldater för skydd av läger och gränser. Så att människorna kan bygga upp sina länder igen, istället för att fly till en osäker framtid. Vi är emot att Sverige gärna ger uppehållstillstånd till högutbildade men ratar sjuka i behov av sjukvård. När det gäller flyktingmottagande ska staten sköta och bekosta det. Detta ska betalas av Wallenbergs inkomster från sin vapenförsäljning till de krigförande länderna. Lundins inkomster från oljeutplundringen osv. Inte av oss vanliga. Asylsökande vid Sveriges gräns måste ges snabbare besked och stanna på statliga förläggningar tills det att deras ärende är avgjort. När det gäller uppehållstillstånd ska de vara permanenta. Tillfälliga arbetstillstånd ska avskaffas, de är arbetsgivarens trumf. För att vanligt folk ska ha möjligheten att bestämma i Sverige, måste vi följa Englands exempel och lämna EU. De 40 miljarder som vi betalar till EU behövs inom Sverige.• Inför gränskontroller både för människor, kapital och varor (vapen, knark, stulna båtmotorer m.m.) Inga svenska soldater och vapen till USA:s imperialistiska krigsmaskin. För att vanligt folk ska ha möjligheten att bestämma måste Sverige bli alliansfritt och neutralt igen. Sverige måste dra sig ur stödet till USAs oljebolagskrig i Afghanistan, Irak och Libyen. Sveriges självbestämmande garanteras med ett folkförsvar. • Inför allmän värnplikt för alla ungdomar.